Get Adobe Flash player

Zajęcia z psychologiem

Praca psychologa DOA polega na indywidualnej pracy z podopiecznymi. Zadaniem psychologa jest wykonanie badań psychologicznych, pozwalających określić aktualny poziom funkcjonowania intelektualnego i społecznego.

Ponadto  psycholog  przeprowadza  badania  ukierunkowane na   ocenę   poziomu rozwoju   takich   funkcji jak: koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć wzrokowa, percepcja wzrokowa. Dodatkowe badania wykonywane są w zależności od zapotrzebowania, mają na celu określenie aktualnego samopoczucia, poziom lęku lub też poznanie relacji rodzinnych podopiecznego.

Praca psychologa DOA jest w dużej mierze skoncentrowana na rozmowach na temat aktualnych trudności podopiecznych. Zadaniem psychologa jest również łagodzenie  konfliktów pojawiających się pomiędzy podopiecznymi.

Psycholog ściśle współpracuje z rodzinami dzieci przebywających w ośrodku, a także z terapeutami.

Praca    indywidualna    z     podopiecznymi     polega     również    na udoskonalaniu    takich     umiejętności
jak: asertywność, komunikowanie się z innymi, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem. W zależności od potrzeb podejmowane są takie tematy jak: poczucie własnej wartości, kształtowanie prawidłowych relacji rodzinnych itp.

Zajęcia z osobami z autyzmem mają na celu rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, wytrwania w jednej czynności, pracę nad kontaktem wzrokowym, budowaniem relacji.

Psycholog przeprowadza treningi, które wpływają na poprawę jakości funkcjonowania w codziennym życiu. Wśród nich można wymienić: trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów. Zadania stawiane przed podopiecznymi mają na celu rozwijanie zainteresowań, stymulowanie rozwoju osobowego, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.  Wykonywane są ćwiczenia ukierunkowane na akcentowanie mocnych stron podopiecznych, naukę samodzielności społecznej, wypełniania ról społecznych,  stosowania zwrotów grzecznościowych. Duża rola w czasie zajęć przykładana jest do kształtowania umiejętności wyrażania uczuć własnych oraz rozpoznawania uczuć innych oraz uświadomienia podopiecznym znaczenia kontroli    w   wyrażaniu uczuć.

Psycholog prowadzi zajęcia indywidualne z podopiecznymi oparte na terapii taktylnej wg Swietłany Masgutowej.