Get Adobe Flash player

Zajęcia z logopedą

W swoim warsztacie logopeda wykorzystuje stymulację polisensoryczną, metody neurokinezjologiczne wg dr Swietłany Masgutowej, EEG Biofeedback, cranio - sacral. W celu pobudzania ośrodków mowy podopieczni mają wykonywaną m.in. integrację odruchów twarzy, terapię taktylną czy też archetypy ruchowe.

Zajęcia prowadzone są też zgodnie z założeniami metody krakowskiej. W przypadku podopiecznych, u których występują duże bloki emocjonalne, logopeda pracuje technikami zgodnymi z muzykoterapią dogłębną komórkową oraz technikami relaksacji wg Jacobsona.

 

W trakcie zajęć przeprowadzane są także: masaż logopedyczny, typowe ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, usprawniające narządy mowy i   logorytmiczne, ćwiczenia poszerzające zasób słownika czynnego, biernego, rozwijające mowę opowieściową i dialog.
U osób, które nie komunikują się werbalnie, stosowane są alternatywne sposoby komunikacji.