Get Adobe Flash player

Historia Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego w Puławach

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny (DOA) w Puławach został powołany do działania 15.03.1985 roku przez Wojewodę lubelskiego. Inicjatywę w tej sprawie podjęli rodzice osób niepełnosprawnych, zrzeszonych w kole TPD. Zakres jego zadań ustalały wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Obiekt usytuowany został w Domku Aleksandryjskim na posesji IUNG - dawnej rezydencji książąt Czartoryskich.

 

W chwili założenia placówki zatrudnionych było 11 osób, a kierownictwo objął mgr Zdzisław Krasowski. Z powodu ograniczonych warunków lokalowych do DOA przyjmowana była młodzież i dzieci, które sygnalizowały potrzeby fizjologiczne i samodzielnie poruszały się. Brak odpowiedniego zaplecza sanitarno - gospodarczego spowodował, że posiłki były dowożone ze stołówki szpitalnej. Po trzech latach Dzienny Ośrodek Adaptacyjny został przeniesiony na odległe granice Puław - Wólki Profeckiej i usytuowany w budynku po przedszkolu.

 

W 1990 r. w ramach reorganizacji pomocy społecznej DOA został włączony w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, któremu podlegał merytorycznie i administracyjnie ( wg statutu MOPS w Puławach z dnia 25.05.1990 r. ). W myśl ustawy z dnia 29.05.1990 r. o pomocy społecznej prowadzenie domów pomocy społecznej i ośrodków opieki o zasięgu lokalnym, należy do zadań własnych realizowanych przez gminę. W tej sytuacji 15.12.1990 roku decyzją rady miasta przeniesiono DOA do budynku przy ulicy 6 Sierpnia 20. Objął on lokale po zlikwidowanym żłobku.

Drugą kondygnację tego budynku zajmowały biura MOPSu. Wówczas do ośrodka przyjęto więcej osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.
Działania DOA rozszerzały się, ale nie zabezpieczały wszystkich potrzeb tej grupy społecznej.
W związku z niewystarczającą bazą lokalową w 1994 r. władze miasta zdecydowały o przeniesieniu biur MOPSu do innego budynku.
Środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwiły przygotowanie i wyposażenie wszystkich pomieszczeń zgodnie z parametrami techniczno - przestrzennymi, dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Środki te pozwoliły także na utworzenie od 01.03.1996 roku Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) dla 25 osób. Część młodzieży DOA zasiliła szeregi WTZ.
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny podjął pracę specjalistyczną, obejmując terapią dzieci najmłodsze od 4 roku życia, głęboko zaburzone /z cechami autyzmu/ oraz z dysfunkcjami narządu ruchu a także dzieci w wieku szkolnym, realizujące dydaktyczny program "Klasy Życia". Dla młodzieży natomiast utworzono pracownię stolarską i gospodarstwa domowego.

Uchwałą Rady Miasta Puław z dnia 5 września 1996 roku został powołany "Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej" (ZDDPS). Stanowisko dyrektora objął mgr Stanisław Dąbrowski.
Decyzje administracyjne spowodowały, że w 2000 roku dzieci i młodzież realizująca dydaktyczny program "Klasy Życia" przeszła do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

 

Ta sytuacja pozwoliła wyjść naprzeciw potrzebom podopiecznych i poszerzyć założenia programowe, tworząc  8 działających pracowni:

  • ceramiczną,
  • terapeutyczne.

W roku 2007  ukończono budowę nowej części budynku, w skład którego wchodzą: sala gimnastyczna, pracownie terapeutyczne oraz gabinet rehabilitacji indywidualnej.

Obecnie na terenie placówki znajduje się 7 pracowni terapeutycznych, pracownia ceramiczna oraz gabinety do pracy indywidualnej.
Od roku 1991 Kierownikiem Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego jest pedagog specjalny mgr Teresa Gede. Natomiast od roku 1999 Dyrektorem Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej jest mgr Janusz Ławicki.