Get Adobe Flash player

Cele i zadania DOA

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny jest jednostką wchodzącą w skład Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach.

Do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego w Puławach uczęszczają dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową .

Ogólnym założeniem funkcjonowania placówki jest realizacja procesów rewalidacji społecznej
i rehabilitacji ruchowej. Oddziaływania mają na celu przystosowanie podopiecznych do życia
w środowisku społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami. Cele realizowane są
w oparciu o następujące podstawowe elementy:

1. Indywidualne programy rewalidacyjne dla wszystkich podopiecznych tworzone przez zespół rewalidacyjny w składzie:

 • Kierownik DOA
 • Terapeuta
 • Psycholog
 • Logopeda
 • Rehabilitant
 • Pielęgniarka

2. Terapię grupową prowadzoną w specjalistycznych pracowniach:

 • Pracownia ceramiczna,
 • Pracownie terapeutyczne.

3. Terapię indywidualną prowadzoną przez specjalistów: logopeda, psycholog, rehabilitant, terapeuta, pielęgniarka.

4. Zajęcia fakultatywne, które są nieodłączną formą procesu rewalidacyjnego i pozwalają na rozwinięcie własnych zainteresowań twórczych.


Należą do nich:

 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia z wychowania zdrowotnego,
 • religia,
 • basen,
 • bibliotekoterapia.

5. Współpracę z rodzicami podopiecznych we wszystkich fazach procesu rewalidacyjnego.

6. Równoległą realizacją zadań terapeutycznych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych i leczniczych. Programy terapeutyczne konstruowane są na bazie badań psychologicznych, logopedycznych, medycznych oraz pedagogicznych, mierzone narzędziami pedagogicznymi:

 • Inwentarz wg H. C. Gunzburga do Oceny Postępu w Rozwoju Społecznym Upośledzonych Umysłowo:
  -PPAC
  -PAC 1
  -PAC 2
  -PAS.
 • Profil psycho- edukacyjny PEP-R.E. Schoplera
 • Karty obserwacyjne wg J. Kielina.
 • Karta Okresowego Zapisu Funkcjonowania Dziecka.

W poszczególnych grupach realizowane są następujące cele rewalidacyjne:

 • w pracowniach terapeutycznych:

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
- stymulacja zmysłowa, 
- wypracowywanie somatognozji,
- ćwiczenia czynności samoobsługowych,
- zajęcia edukacyjne,
- rehabilitacja ruchowa,
- wspieranie rozwoju zachowań autonomicznych,
- budowanie poczucia wewnętrznej godności,
- wypracowywanie gotowości do nauki w następujących obszarach:
› funkcjonowanie w środowisku,
› samoobsługa,
› uspołecznienie,
› komunikowanie się,
› plastyka,
› muzyka z rytmiką,
-zajęcia kulinarne.

 • Pracownia ceramiczna:
  - usprawnianie czynności samoobsługowych,
  - rozwijanie i pobudzanie twórczej aktywności i poczucia estetyki,
  - usprawnianie motoryki małej,
  - rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
  - konstruowanie z form wyjściowych przedmiotów użytkowych (glina),
  - zajęcia edukacyjne,
  - komunikowanie się.

Metodami terapeutycznymi w DOA są:

 • TEACCH,
 • metoda W. Scherborne,
 • metoda Ch. Knilla,
 • metoda Integracji Sensorycznej,
 • metoda czaszkowo-krzyżowa,
 • elementy psychodramy,
 • neurokinezjologia,
 • dogłębna terapia komórkowa dźwiękiem,
 • metoda krakowska,
 • metoda behawioralno- poznawcza,
 • zajęcia na basenie,
 • EEG Biofeedback.


W ramach działań DOA organizowane są również wycieczki oraz spotkania integracyjne
z młodzieżą z zaprzyjaźnionych szkół puławskich.


Informacje podstawowe:

 • podopieczni przebywają na terenie DOA od godziny 7.00 do 15.00 we wszystkie dni robocze.
 • DOA zapewnia osobom niepełnosprawnym dwa posiłki:
  śniadania i obiady.
 • Realizacją procesu rewalidacyjnego zajmuje się kadra w następującym składzie:

 

kierownik 1 osoba

terapeuta 11 osób

logopeda   1 osoba

psycholog  1 osoba

rehabilitant 2 osoby

pielęgniarka 1 osoba